Telefon: +420 777 619 856       Email: info@drento.cz

Nákupní košík
Celkem 0 Kč
košík je prázdný

Drento for Gastro & School - obchodní podmínky

Všeobecné podmínky věrnostního programu Drento for Gastro & School

Princip věrnostního programu Drento for Gastro & School

Věrnostní program Drento for Gastro & School je věrnostní program určený pro zákazníky, kteří nakupují zboží pro gastronomické provozy nebo školy prostřednictvím e-shopu Drento.cz. Věrnostní program Drento for Gastro & School je provozovaný společnost APB Europe Trade s.r.o., se sídlem Česká 318/1, 742 21 Kopřivnice, IČ: 28589084, DIČ: CZ28589084, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 33323 (dále jen APB Europe Trade). Společnost APB Europe Trade prostřednictvím Drento for Gastro & School poskytuje svým zákazníkům bonusy v různých formách, včetně slev na vybrané zboží dle dosaženého obratu. Člen Drento for Gastro & School získává slevy po přihlášení do svého zákaznického účtu na e-shopu Drento.cz. 

 

Podmínky členství ve věrnostním programu Drento for Gastro & School

O členství ve věrnostním programu Drento for Gastro & School může požádat každý zákazník, který nakupuje pro gastronomické provozy nebo školy s korespondenční adresou v České nebo Slovenské republice, souhlasí se Všeobecnými podmínkami členství Drento for Gastro & School a pravdivě vyplnil všechny požadované údaje na přihlašovacím formuláři. Členství v programu Drento for Gastro & School není podmíněno nákupem zboží.

Za řádně provedenou registraci do věrnostního programu Drento for Gastro & School se považuje taková registrace, při níž jsou pravdivě uvedeny všechny údaje požadované na přihlašovacím formuláři a jehož vyplněním a podepsáním člen Drento for Gastro & School vyjádří souhlas se Všeobecnými podmínkami (dále jen VOP) členství v Drento for Gastro & School a potvrdí, že se s nimi seznámil. Každá fyzická nebo právnická osoba může podat jen jednu přihlášku. Výhody plynoucí z členství v Drento for Gastro & School náleží výhradně členovi věrnostního programu.

Registrací do Drento for Gastro & School vzniká účet, na který se připisují body (drenta), dle systému slev, popsaných níže.

Systém slev věrnostního programu Drento for Gastro & School

V rámci stanovených pravidel se členům Drento for Gastro & School poskytnou tyto slevy:

  • 1 % Cash back na zákaznický účet ve formě drent + body za registraci

  • Slevu ve výši 3 % při každém nákupu.

APB Europe Trade, si vyhrazuje právo určit minimální a maximální výši nákupu, na který je sleva poskytována, stejně jako určit výrobky, na něž se sleva z nákupu nevztahuje. Sleva se především, nikoliv však výlučně nevztahuje na již zlevněný sortiment, dárkové poukazy a jednotlivé slevy nelze kombinovat.

Uplatnění slevy je možné po přihlášení do zákaznického účtu na drento.cz


Dojde-li při reklamaci v souladu se zákonem k vrácení zakoupeného výrobku, bude při vrácení kupní ceny za daný výrobek zohledněna sleva poskytnutá na daný nákup (vrácená kupní cena bude snížena o odpovídající část slevy poskytnuté na příslušný nákup). 

Další poskytované výhody věrnostního programu Drento for Gastro & School

APB Europe Trade poskytuje každému registrovanému členovi věrnostního programu Drento for Gastro & School záruku v minimální délce 24 měsíců. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá Drento za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. 

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Drento ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství, sériové číslo). Standardně, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Drento v nákupním dokladu srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí.

Prodloužená záruka – tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na faktuře.

Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Přednostní vyřízení reklamace

Za přednostní vyřízení reklamace v rámci věrnostního programu Drento for Gastro & School se považuje vyřízení reklamace do 7 pracovních dnů od obdržení reklamovaného zboží včetně náležité dokumentace společností APB Europe Trade, aby tato lhůta mohla být dodržena, musí registrovaný člen Drento for Gastro & School předem kontaktovat společnost APB Europe Trade prostřednictvím emailu, pro zaslání přesných instrukcí k uplatnění této přednostní reklamace.

Vrácení zboží do 14 dnů

Každý registrovaný člen věrnostního programu Drento for Gastro & School má právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok má každý registrovaný člen i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem.

Úhrada zboží fakturou se splatností 10 dnů

Registrovaný člen věrnostního programu Drento for Gastro & School si může po splnění podmínek stanovených společností APB Europe Trade, zvolit způsob platby na fakturu se splatností. Podmínkou pro možnost zvolení platby na fakturu v rámci programu Drento for Gastro & School je dříve vytvořená a uskutečněná objednávka na daném zákaznickém účtu, která byly řádně vyřízena v posledních 6 měsících a zároveň výše objednávek za toto období byla minimálně 1.500 Kč. Za řádně vyřízené objednávky se nepočítají objednávky stornované, částečně stornované nebo objednávky, u kterých registrovaný zákazník v programu Drento for Gastro & School odstoupil od kupní smlouvy, avšak tento požadavek ještě nebyl společností APB Europe Trade dokončen.

 

 

Ochrana osobních údajů

Společně s přistoupením k pravidlům věrnostního programu Drento for Gastro & School, uděluje člen souhlas se zpracováním svých osobních údajů společností APB Europe Trade s.r.o., se sídlem Česká 318/1, 742 21 Kopřivnice, IČ: 28589084, DIČ: CZ28589084, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 33323jako správci, v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a s ohledem na novou právní úpravu ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Správce zpracovává osobní údaje člena Drento for Gastro & School v rozsahu: jméno, příjmení, název firmy či provozovny, IČO a DIČ, fakturační a korespondenční adresu, e-mail, telefonní číslo pro účely uzavření kupní smlouvy, resp. smluv, pro své marketingové účely, k optimalizaci své nabídky a pro použití v rámci věrnostního programu Drento for Gastro & School, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Takto získané údaje nebudou předány třetí osobě.

Člen Drento for Gastro & School poskytuje tento souhlas na dobu svého členství ve věrnostním programu Drento for Gastro & School a má právo požadovat od společnosti APB Europe Trade s.r.o. informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že člen Drento for Gastro & School zjistí, nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje zákazníka nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost APB Europe Trade o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. 

Člen Drento for Gastro & School může svá práva dle předchozího odstavce uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím osobních údajů pro marketingové účely může kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na korespondenční adresu společnosti APB Europe Trade, Česká 318/1, 742 21 Kopřivnice nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ukončení a zánik členství ve věrnostním programu Drento for Gastro & School

 

Člen Drento for Gastro & School může svoje členství ve Drento for Gastro & School kdykoliv zrušit, a to odesláním oznámení formou emailu na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. z e-mailové adresy uvedené v registračním formuláři nebo na kontaktní adresu společnosti APB Europe Trade s.r.o., Česká 318/1, 742 21 Kopřivnice. Společnost APB Europe Trade s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit členství ve Drento for Gastro & School, pokud nebyla ze zaregistrovaného zákaznického účtu provedena objednávka v posledních 36 měsících. Tím není dotčeno právo zákazníka se do Drento for Gastro & School znovu přihlásit. Společnost APB Europe Trade je rovněž oprávněna jednostranně zrušit členství, pokud člen Drento for Gastro & School poruší jakýmkoliv způsobem podmínky členství.

 

Pokud dojde k pozastavení či ke zrušení členství z důvodů stanovených výše, zablokuje neprodleně společnost APB Europe Trade zákaznický účet, který se ke zrušenému či pozastavenému členství vztahuje. Okamžikem blokace není možné členský účet dále užívat a čerpat dosažené slevy. Společnost APB Europe Trade nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu, která by ukončením či pozastavením členství dle tohoto ustanovení členovi mohla vzniknout.


Závěrečná ustanovení

Podmínky zpracování osobních údajů členů Drento for Gastro & School jsou uvedeny v Prohlášení o ochraně osobních údajů, která tvoří nedílnou součást těchto Všeobecných podmínek a registračního formuláře.

Člen Drento for Gastro & School se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit změnu zpracovávaných osobních údajů, oznámením této skutečnosti na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na korespondenční adrese APB Europe Trade s.r.o., Česká 318/1, 742 21 Kopřivnice.

 

APB Europe Trade si vyhrazuje právo věrnostní program Drento for Gastro & School kdykoli pozastavit, upravit jej dle aktuálních právních předpisů nebo pozměnit jeho části, nebo program zcela zrušit bez náhrady. Změny budou včas uveřejněny na www.drento.cz. Změny VOP jsou platné dnem uveřejnění na výše uvedených místech. Výpověď ze strany APB Europe Trade je možná jen s dodržením lhůty 30 dnů. Kompletní pravidla věrnostního programu najdete na Drento.cz. Datum ukončení Drento for Gastro & School oznámí společnost APB Europe Trade minimálně 1 kalendářní měsíc předem, a to na webových stránkách www.drento.cz. Po datu ukončení činnosti Drento for Gastro & School již nebudou dále členům poskytovány slevy a další případné bonusy plynoucí z jejich členství v programu.

Veškeré výhody poskytované v rámci Drento for Gastro & School jsou právně nevymahatelné.
Všeobecné podmínky členství ve Drento for Gastro & School vydala společnost APB Europe Trade s.r.o., se sídlem Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, IČ: 28589084, DIČ: CZ28589084. Všeobecné podmínky jsou platné pro provozování věrnostního programu Drento for Gastro & School výhradně pro Českou a Slovenskou republiku.

Korespondenční adresa:

APB Europe Trade s.r.o.

Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všeobecné podmínky jsou platné od 10.6.2019.

Kategorie

Zobrazit více článků

Copyright © 2014 - 2024 drento.cz všechna práva vyhrazena. Zákaz šíření textů bez předchozího souhlasu.

Partner ID: